37- Seyyid Muhammed Mazhar Ettasi Harputi (k.s.)

PaylaşShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someonePrint this page

Miladi 1896 (Hicri 1313) yılında Harputta doğdu. 5 Ağustos 1986’da Kışla Camii karşısındaki Devlethanelerinde dünyasını değiştirdi. Hem anne, hem de baba tarafından soyu Rahmeten-lil Âlemin Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize dayanmakta olup Seyyiddir (Hz. Hüseyin (r.a.) ‘ın soyundan). Babası Osman Efendidir (rh.a). İnsanları doğru yola ulaştıran büyük veliler zinciri Silsile-i Aliyye’nin 37. Halkası ve Nakşibendi tarikatının 9. Müceddididir ve Ettasi (dokuzuncu) İsmi Şerifi buradan gelmektedir. Bir keresinde buyurduğu gibi, Aşıklar ölmez, ölen hayvan imiş” sırrınca vefatından sonra bile kerametleri görülen büyük Velilerdendir.

Kıymetli anneleri Faize Hanım tarafından da soyu, İklime (İklima) Hatun vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine ulaşır. İklime Hatun, Yavuz Sultan Selim’in kıymetli eşleri olup edep timsali bir hanım idi. İklime Hatun, Dulkadiroğulları’nın hükümdarı Emir Şahruh’unda kerimeleridir. Kabr-i Şerifleri bugün Kahramanmaraş’ta Taş Han içerisinde kendi adıyla anılan caminin içerisindedir.

Muhammed Mazhar Hazretlerinin anne tarafından soyunun dayandığı, Yavuz Sultan Selim'in eşleri İklime Hatunun Kabri.

Muhammed Mazhar Hazretlerinin anne tarafından soyunun dayandığı, Yavuz Sultan Selim’in eşleri İklime Hatunun Kabri.

Muhterem babaları Osman Efendi (rh.a) âlim ve fadıl bir kimse idi. Bütün çocuklarını zamanın ilimlerini öğretmek için sabırla okuttu. Osman Efendi iki kez evlenmiş, toplam 10 (8 erkek, 2 kız) evladı olmuştur. Muhammed Mazhar Ettasi Hazretleri, Osman Efendinin ikinci hanımı olan Faize Hanımdandır. Faize Hanım’ın 2 kız ve 2 erkek evladı olmuştur. Yaş sırasına göre Ayşe Hanım, Muhammed Mazhar Hazretleri, Asım Bey ve Gülgüle Hanımdır. Muhammed Mazhar Ettasi hazretlerinin diğer ağabeyleri de okumuşlar ve zahiri ve batıni ilimlerde mütehassıs olmuşlardı. Ağabeyi Hasan Bey Şam Emeviye Camiinde sohbet veren âlimlerdendi. Bir diğer ağabeyi Seyfullah Bey ise okumak için İstanbul Cihangire gelmiş ilahiyat fakültesini bitirmişti. Muhammed Mazhar Ettasi hazretleri verâ ve takvasıyla bütün kardeşlerini ve akranlarını geçmiştir. Anne ve babasından mükemmel bir terbiye almıştır. Kendisi anlatıyor, “Annem gece yatarken Cenab-ı Hakkın huzurunda ayaklarımızı uzatmamamız için, bir ipin iki ucunu bağlar ve sıkmayacak şekilde ensemizden ve diz kapaklarımızın altından geçirirdi”. [Böylece uykudayken evlatlarının isteseler de ayaklarını uzatmamaları için önlem alırlarmış. Bir süre sonra insan uykuda bile olsa ayaklarını uzatmaz ve hep ayaklarını kendine doğru çekerek yatar. Benzer durum Musa Kâzım hazretlerinde de görülüyor. Mübarek, yatağının ayak tarafına karton koyarmış. Güzel alışkanlıkların çocukken kazanılacağına dair güzel bir misâl].

Çok küçük yaşlardan itibaren Büyük İslam Âlimi Seyyid Osman Bedrûddin Erzurumî (İmam Efendi) Hz. nin hususi teveccühleriyle yetişmiş ve daha 18 yaşında iken mutlak icazet ile şereflenip tasavvufta çok yüksek derecelere kavuşmuştur. Zahiri ilimlerdeki tahsilini Harput medreselerinde yapmıştır. Kurşunlu Camii önünde bulunan medresedeki hücresinde yıllarca, bitmek tükenmek bilmez ilim pınarlarından kana kana içmiştir. Bir dönem El-Aziz (Elazığ) müftülük görevini de vekâleten yürütmüştür. İmam Efendi hazretlerinin verdiği aynı icazetname üzerine, İmam Efendi hazretlerinin dünyasını değiştirmesinden sonra sırasıyla Hace Mustafa Naci Hazretleri ve Musa Kâzım Hazretleri de mübarek mühürlerini vurmuşlardır ki, böyle bir icazetname de Evliyaullahtan kimseye nasip olmamıştır. Kendisi bu konuya işaretle, “Biz üç nur sahibiyiz”, diye buyurmuşlardır. Mürşidlerine olan saygı ve edebinden dolayı, vasiyeti üzerine kabirleri rakım olarak onlardan daha aşağıdadır. Sevenleri tarafından üzerine türbe yapılmış olup, ziyaret edilebilmekte ve manevi feyzlerinden aynen hayattaki gibi yararlanılabilmektedir.

Muhammed Mazhar Hazretlerinin türbesinin bir ilkbahar ayında çekilmiş fotoğrafı.

Muhammed Mazhar Hazretlerinin türbesinin bir ilkbahar ayında çekilmiş fotoğrafı. İmam Efendi Hazretlerinin türbesine varmadan hemen sol taraftadır.

İmam Efendi Hz.’nin yaklaşık ikiyüzbin müridi içerisinde mutlak icazet ile şereflenen ve Harputta 5 kardeş (ihvan kardeşi) diye bilinen zatlar; Nurettin Efendi k.s., Musa Kâzım k.s., Sonsürülü Molla Hüseyin k.s., Muhammed Sadettin k.s. ve Muhammed Mazhar Ettasi k.s. hazretleridir.

Seyyid Muhammed Mazhar Hazretlerinin Kabr-i Şerifleri.

Sayesinde Resulullahı Gördüm

Halifelerinden olan Nusred Çilesiz (rh.a) (Bu zat bankalar caddesinde ayakkabıcılık yapmış, daha çok Çilesiz Efendi diye bilinen bir zattı. Hâlbuki o ayakkabıcı Çilesiz, maneviyatta çok mesafeler kat etmiş büyük bir veliydi. Detaylı bilgi için, “Halifeleri” kısmına bakınız) naklediyor: Muhammed Mazhar Hazretleri, daha çok küçük yaşta iken, yaşının çok üstünde bir olgunluğa ve batıni meziyetlere sahipti. Harputta çarşıda İmam Efendi hazretleri ile beraberlerken, önlerinden kalabalık bir cemaat ile bir cenaze geçer. Cemaatin arkasından da adamın birisi Helal Etmem! Helal Etmem! diye bağırarak nahoş bir vaziyette koşturur. Meğer vefat eden kişinin bu zata borcu varmış ve borcunu vermek istemesine rağmen fakir olduğundan, veremeden vefat etmiş. Adam her Helal Etmem! diye bağırdıkça henüz küçük bir çocuk olan Muhammed Mazhar hazretleri her defasında Helal Et! diye karşılık verir. Sonunda adam insafa gelir, İmam Efendi ve bu küçük çocuğun yanına gelerek, “Nasıl helal edeyim, borcumu vermeden öldü”, der. İmam Efendi hazretleri de söze karışarak “Olsun, sen bu çocuğu dinle ve helal et”, diye emir buyururlar. Velhasıl adam hakkını helâl eder ve o gece rüyasında Peygamber Efendimizi görerek yaptığı hayırdan dolayı iltifatlarına mazhar olur. Sabahleyin ilk iş olarak küçük Muhammed Mazhar’ın yanına gelerek, çevredekilerin şaşkın bakışları altında elini öpmek ister ve “Ben bu gece bu çocuk sebebiyle Peygamber Efendimizi rüyamda gördüm” diyerek haylice ağlar.

 

Maneviyatı Benden Çok Yüksek

Muhammed Mazhar Ettasi hazretlerinin kayın pederleri Seyyid Muhammed Hilmi Ballıca (rh.a) (1880 – 1949) eski Elazığ müftülerindendir. Tunceli müftülüğünden emekli olmuştur. Kabri, İmâm Efendi hazretlerinin türbesinden 50 metre kadar doğudadır. Zahiri ilimlerde mükemmel bir öğrenimden sonra, batıni ilimlerde de kendisini yetiştirmesi için Harput’un büyük velilerinden Beyzade Hacı Ali Rıza Efendiye intisap etmiş veli olduğunda şüphe olmayan keramet ehli bir zattı (Beyzâde Efendi, İmam Efendi Hazretlerinden önce yaşamış, Osmanlı Devleti tarafından da görevlendirilen o dönemde alimlik veya şeyhlik iddiasında bulunanları imtihan eden, pek büyük bir kimse idi). Muhammed Mazhar Ettasi hazretlerini daha iyi anlamak için onun aile efradından bahsetmekte fayda vardır. Bu nedenle, esas konuya geçmeden önce Muhammed Hilmi Efendi hazretlerinin aşağıdaki menkıbelerini anlatmak yerinde olacaktır:

           Muhammed Hilmi Efendi bir dönem Sarahatun ve Hapishane (şimdiki Saray) Camilerinde imamlık ta yapmıştır. Muhammed Hanefi Bey (en küçük damatları, 1905 – 1981) anlatıyor: Kayınpederimle Hapishane camiine, sabah namazını kıldırmak için geldik. Artık aklımdan bir şey mi geçti yoksa başka bir sebeple mi bilemiyorum Babam birden bana “Hanefi, hadi kapıyı aç”, dedi. Ben “Baba nasıl açayım, kapılar kilitli bende de anahtar yok” dedim. “Olsun cânım, açamaz mısın?” dedi. Ben denedim, tabii ki açılmadı. Sonra kendisi sadece kapıyı ittirdi. Caminin koca kapısı içeriden sesler gelerek açıldı.

            Arabistan’dan bir âlimler grubu gelerek, Elazığ ve Harputtaki âlimlerle ilmi istişarelerde bulunurlar. Bu istişareler bir ara ilmi müzakere şekline dönüşür ki biraz tadı kaçar. Öğlen namazını kıldırmak için, Muhammed Hilmi Efendi biraz celalli bir şekilde Sarahatun camiinde imamete geçer. Arkasında Arabistan’dan gelen o âlimler gurubu ve Harput’un yerel ahalisi bayağı bir kalabalık cemaat oluştururlar. Farzın kılındığı sırada cemaat Muhammed Hilmi Efendi’nin teverrük (namazdaki oturuş) halinde yerden bir karış kadar yükseldiğini hayretler içerisine görürler ve bu işin sadece zahiri ilimlerle olamayacağına kanaat ederek, namazdan sonra çokça özür dilerler.

Muhammed Mazhar Hazretlerinin kayınpederi Elaziz müftüsü Muhammed Hilmi Efendi (1880-1949)

Muhammed Mazhar Hazretlerinin kayınpederi Elaziz müftüsü Seyyid Muhammed Hilmi Efendi (1880-1949)

            Muhammed Hilmi Efendi’nin kızı Emine Hanım (1919-2003) anlatıyor: Elazığ’da büyük bir kuraklık vardı. Ben çocuktum. Babam, masasına oturmuş elindeki kâğıda bazı dualar yazıyordu. Bitirdikten sonra, kâğıdı bana vererek, “Kızım git, bunu bahçedeki kuyuya at”, dedi. Ben denileni yaptım. Ertesi sabah, kurumuş olan kuyumuzdan, suların taştığına bütün ev halkı ve mahalleli şahit oldu.

Muhammed Hilmi Efendi’nin kendisi gibi hafız olan evlatları İdris ve Ömer Efendilerde kâmil zatlar idi. Firdevs, Aişe ve Emine isminde de üç kız evladı vardı. Firdevs Hanımı, Muhammed Mazhar hazretleri ile nikâhlandırmıştı. Kızı Emine Hanım (Muhammed Hanefi Bey ile evlenmiştir, Allah hepsine rahmet etsin) anlatıyor: “Babam, ablamın (Firdevs hanımı kast ediyor) nikâhından sonra eve gelince bana, “Emine, kızım, bize öyle bir damat geldi ki maneviyatı benden çok çok yüksektir”, dedi”. İşte, Muhammed Hilmi Hazretleri; bizzat kendisi de, yukarıda anlatıldığı gibi kerameti aşikâr bir veli olmasına rağmen, kendisinden çok çok genç olan ve evladı yerine koyduğu, Muhammed Mazhar Hazretlerinin manevi büyüklüğünü kalp gözüyle görmüş ve hakkını teslim etmiştir.

Bilenler bildi, bilmeyenler şekliyle kaldı,

Bizleri de bilenlerden eyle Ya Rabbî

Her şeyi akıl terazisi ile ölçme!

Terazinin şaştığı ağırlıklar vardır.

Sadece baş gözüyle görenler, gönüllerden uzaktır.

SAMSUNG

Seyyid Muhammed Mazhar (kahverengi elbiseli) Hazretlerinin kıymetli eşleri Firdevs Hanımın defininden sonra çekilmiş fotoğrafları. Kendisi eşine, “Firdevs Hanım biz sizi bekliyoruz. Görevimi yapayım, sonra bende geleceğim” derdi. Nitekim Firdevs Hanım vefat ettikten tam 40 gün sonra da kendisi dünyasını değiştirmiştir. Firdevs Hanım, edeb timsali bir hanım olup, eşine olan hizmeti de dillere destan idi. Efendi hazretlerinin bizzat kendisi anlatıyor: Firdevs Hanım her sabah elinde havluyla abdest almamı bitirmemi beklerdi. Bir seferinde ben abdest aldım camiye gittim ve sonra eve döndüm. Hikmet-i ilahi benim abdestten çıktığımı görmemiş, bende onu fark etmedim. Bir de baktım ki abdesthanenin önünde halen elinde havluyla bekliyor. Bana “Efendi Sen ne zaman dışarı çıktın?”, dedi. Meğerse gidip geldiğim süre içerisinde elinde havluyla beklemiş. Bir keresinde eşini kast ederek yine şöyle buyurur, “Tek kanatla kuş uçmaz” “O bana çok yardımcıdır” diye emir buyururlar (Rabbim bizlerinde muhabbetlerini böyle yapsın ve kendilerini bizlere şefaatçi kılsın).

Musa ve Harun (A.S.)’ın Eşlik Etmeleri

Muhammed Mazhar Hazretleri’nin hac farizasını yaptığı dönemlerden birisidir. Vakfe için Arafat’a doğru talebeleriyle beraber yürüyerek giderlerken o kadar kalabalığın içerisinde, bembeyaz renkte 2 tane güvercin Muhammed Mazhar Hazretlerinin sağ ve sol omuzlarına konarlar ve çok uzun bir süre Muhammed Mazhar Hazretlerinin omuzlarında Arafat’a kadar eşlik ederler ve daha sonra uçup giderler. Bu duruma hem kendi talebeleri hem de oradaki yüzlerce kişi şahid olurlar. Bunun olağanüstü bir durum olduğu açıktır. Daha sonra, ihvanlardan biri müsaid bir zamanı gözeterek cesaret edip sorar: “Efendim, o güvercinler neydi?”, der. Muhammed Mazhar k.s. hazretleri:

“Onlardan biri Musa a.s. diğeri de Harun a.s. idi”, diye emir buyurur. Allah şefaatleriyle şereflendirsin.

Müceddidliğine Dair

Mahmud Samini Hz. leri Nakşibendi Tarikatının 8. müceddidir. Müceddiliği üzerine geniş bilgiler, sitemizin içerisinde bulunabilir. Kendisi 1315 Hicri (1898 Miladi) de vefat etmiştir. Kendisinden sonra bu müceddidlik görevi, Cenab-ı Hakkın emriyle 1315 Hicri doğumlu Seyyid Muhammed Mazhar Ettasi Harputiye (k.s.) nasip olmuştur. Kendisi de bu durumu mahlukata olan şefkat ve merhametinden dolayı ”Her yüz senede bir müceddid zuhur eder. Yüz senede zuhur eden sekizinci müceddid Sâminî Hz.leri idi ve O müceddid diğer bir müceddid gelmeden dünyadan ayrılmaz” diye buyurmuştur “ve Sâminî Hazretleri irtihal etmeden önce biz doğmuşuz” diye emir buyurmuştur.  Bir defasında da “Çalışmalarının karşılığını yine buradan alırlar”, diyerek zamanındaki feyzlerin kaynağının kendisi olduğunu söylemiştir. Bu kuru kuruya söylenmiş bir söz olmayıp, bunu söylemekte her velinin işi ve kârı değildir. Tabii bunu gönül ehli görür. Sadece baş gözüyle görenler ise, ister inanır isterse inanmaz, ama bu nimette bir daha ele geçmez. Benzer hadiseler bu tarikatın diğer büyüklerinde de görülmüştür. Müceddid-i Elfi Sani (ikinci bin yılın müceddidi) İmam Rabbani Hazretleri de kendi müceddidliğini yine merhametlerinden dolayı, Mektûbat adlı ölümsüz eserinde ilan etmiştir. Sâminî hazretlerinin de müceddidliğini, mürşidi Seyyid Ali Septi hazretleri de tasdik etmiştir (Lütfen sitede hayatlarına bakınız). Kendisi de bununla ilgili mana aleminde gördüklerini İmam Efendiye anlatmıştır. Gülzar-ı Sâminî (Marifet Yayınları) isimli eserde mevcuttur.

Her zamanın tarikat usul ve erkânı farklılık gösterir. Zamanın sahibi İnsan-ı Kâmil’de mahlukatının ihtiyaçlarına göre usûl ve erkânda değişiklik yapar. Nitekim Hace Mustafa Naci hazretlerinin şu sözü de buna delildir: “İbrahim Edhemler bizim zamanımızda gelseydi; Tacıyla tahtıyla Allah’a vasıl ederdik. Hiç bir manisi olmazdı”, diye emir buyurur.

Arife fazla söz gerekmez!

Muhammed Mazhar Hazretleri ihvanıyla sanki arkadaş gibi, olmuştur. Bir keresinde sofradayken,

“Biz ömrü hayatımızda Efendimizle (İmam Efendiyi kastediyor), bir kere taam yemişiz. Ya Siz mübarek adamlar, Ya Siz”, diye emir buyurmuştur.

İnsan odur ki Cenab-ı Hakkı bir an unutmaya. Halbuki unutmamak büyüklük ve yiğitlik işi. Mürşidin rengiyle boyanan mürid öyle bir zaman gelir ki istese de unutamaz. Acaba nasıl unutulur diye pek taaccûb (hayret) eder. Fakat nereden başlamalıdır. Kendisi bununla ilgili mana olarak olarak şöyle buyurmuştur: “Kişi unutmak istemedi ama elinde olmadan unuttu, o zaman şu mübarek kelime, ki “İlâhi Ente Maksudi ve Rızake Matlubi” dediği anda arada unuttuğu zaman dilimi ortadan kalkar”, yani hiç unutmamış olur.

Bu öylesine büyük ve öylesine önemli bir müjde ve emirdir ki, servetlerle satın alınamaz. Bu, Muhammed Mazhar Hazretlerinin müceddidliğini gösteren delillerden sadece biridir. Aşığa, teslim olana delil gerekmez, ama ne yapalım, her kesin işi de farklıdır. Bu da olacaktır. Sair yollarda bu kadar kolaylık yoktur. Silsile-i Aliyye deki büyüklerimizin de hayatları ortadadır.

Bir insan tarikata niye girer? Şöhret kazanmak için mi? Tarikata girmek insanın nefsini azdırıyor, gurur ve kibir getiriyorsa Allah bilir girmese daha iyidir. İnsan tarikata Cenab-ı Hakka, hakkıyla kul olmak için girer. Kendisi şöyle emir buyuruyor, “Ben veli olacağım diyen, hiç bir şey olamaz”

Önceleri dersler kağıda yazılı olmayıp, doğrudan taliplinin yüzüne söylenirdi. Muhammed Mazhar Hazretleri dersleri de ilk defa kağıda bastırmıştır.

Bu konu çok geniş olduğu için ilerde bunu hususi bir başlık altında inceleyeceğiz, inşAllah…

Baba Beni Tanımadın mı?

Muhammed Mazhar hazretleri iki defa evlenmiş ilk hanımından bir erkek evladı olmuş fakat daha bebekken vefat etmiştir. Hanımı da vefat edince Firdevs Hanım ile evlenmiştir. Bu izdivaçtan da edep timsali iki kız evladı olmuştur.

Kendisi nakl ediyor: Mana da kendimi cennette gördüm. Etrafta birçok çocuk vardı. Birden eteğime bir çocuk yapıştı. “Baba beni tanımadın mı? İnsan kendi evladını da tanımaz mıymış?” diyerek sitem etti. “Evladım olduğunu anladım”, der ve bunu ihvanlarına üzülerek anlatırlar.

 

Ayakta Vefat Etti!

            Muhammed Mazhar Hazretlerinin dedeleri de (babasının babası) evliyaullahtandı. Kayın pederi gibi, dedesi de Beyzâde Hacı Ali Rıza Efendi Hazretlerinin talebesiydi. Bizzat, Muhammed Mazhar Hazretleri anlatıyor: “Dedem o kadar çok ağlarmış ki, iki göz pınarından yanaklarının altına kadar gözyaşları iz yapmış. Beyzâde Efendinin diğer müridleri dedemin bu halinden hiç hoşlanmazlar ve onun ağlamasının sahte olduğunu düşünerek riyakârlıkla suçlarlarmış ve bu durumu Beyzâde Efendiyeye de işittirecek kadar ileri gitmişler. Dedem, Hac farizası için Hicaza gitmiş ve tavaf sırasında ayakta vefat etmiş. Fakat Cenab-ı Hakk’ın izniyle mübarek cesetleri yere düşmemiş. Nice zaman sonra oradaki görevliler, dedemin hiç kıpırdamadan durduğunu görünce vefat ettiğini anlamışlar. Tabii bu olağan üstü durum o zamanın Kralına kadar ulaşmış. Kim olduğunu araştırarak öğrenmişler ve Suudi Arabistan Kralı, dedemin kafilesiyle beraber; biri kendisini yetiştiren hocası Beyzâde Efendiye “Böyle mükemmel bir talebe yetiştirdikleri için” ve biri de bize “Taziye ve böylesi bir kişinin ailesi olduğumuz için” olmak üzere kendi mühürleriyle iki tane tebrik mektubu göndermişti. Gelen mektubu üzüntüyle okuyan Beyzâde Efendi, Muhammed Mazhar hazretlerinin dedesini riyakârlıkla suçlayan talebelerine, elindeki mektubu göstererek, “Sizin riyakâr dediğiniz zat bak ! İşi, nereye bağladı?” diye celalli bir şekilde hitap eder.

Muhammed Mazhar Hazretleri bunu naklettikten sonra şöyle söyler, “Şu ana kadar insanoğlundan üç kişi ayakta vefat etmiştir. Biri Hz. Süleyman (a.s.), biri sahabeden bir zat, biri de benim dedemdir”, diye emir buyururlar. Kaddesallahu Sırrahulaziz…

İnsan-ı Kâmil Onsekiz Bin Âlemi Seyreder !

Muhammed Mazhar Hazretlerinin (k.s.) bacanakları Muhammed Hanefi Bey (rh.a) 1981 yılında vefat ederler. Muhammed Hanefi Bey’in oğulları Mahmud Bey anlatıyor: Babam, Efendi hazretlerini çok sever ve çok fazla hürmet gösterirdi. Sünneti Seniyyeye o kadar bağlıydı ki, aynı evin içinde yaşamamıza rağmen bir kere bile babamın ayağının aşık kemiğinden yukarısını görmemiştim. Vefat etti. Cenaze işlemlerinden sonra babamı İmam Efendi hazretlerinin türbesinin 10 metre kadar kuzey tarafına gömdük. Gömdükten sonra, ben mezarın başında elimde olmadan, “Acaba babamın durumu nasıldır?” diye kendi kendime durmadan düşünüyor ve üzülüyordum. O zamanlar, Muhammed Mazhar Efendiye henüz intisab etmemiştim. Böyle düşünceler içerisindeyken birden, Efendi hazretlerinin gönüllere huzur veren sesiyle irkildim “Mahmud! Mahmud! Gel, üzülme, babanın durumu çok iyidir!” dedi. Bu esnada Efendi hazretlerinin, mürşidi İmam Efendi’nin türbesine girmekte iken bana seslendiğini fark ettim. Efendi hazretleri, aklımdan geçenleri kitap gibi okumuştu. Nasıl olur du? O günden sonra ona olan saygım çok daha fazla arttı. İntisab ettikten sonra da, kendisini görünce bu olay ara sıra aklıma gelirdi. Yine böyle bir zamanda, sohbetin konusu hiç böyle şeyler değilken birden bana dönüp, ileriye doğru uzattığı sağ elininin baş parmağının tırnağına bakıyor olduğu hâlde, “Mahmud! İnsan-ı Kâmil baş parmağının tırnağından 18 bin âlemi seyreder. Kabirdeki kişinin hâlini bilmek, bunun en kolay olanıdır” diye emir buyurdular. O günü kast ettiğini anlamıştım. Kaddesallahu Sırrahulaziz…

HALİFELERİ

İki kızı da dahil, hiçbir bayana, ders vermesi için yetki vermemiştir. Manevi zarar görmemek için, bu konudaki yanlış bilgilendirmelere itibar edilmemesi gerekir. Maalesef, bu sitedeki bazı bilgilerin kes-yapıştır yöntemiyle alınıp değiştirildiğini müşahede ettiğimiz için burada yazılanlar dışındakilere itibar edilmemesi gerektiğini tekrar vurgulamak isteriz.

1) Tadımlı Seyyid Osman Efendi Hazretleri (k.s.) (Kabri, mürşidinin türbesinin doğusunda yolun karşısındadır)

2) Mehmed Paksoy Hoca.

3) Mehmed Taşkıran Hoca. 

4) Seyyid Nusred Çilesiz Harputi Hazretleri (k.s.) (Kabri, Musa Kâzım hazretlerinin 20 metre güney doğusunda aile mezarlığındadır. İlk önce Musa Kâzım hazretlerine intisap etmiş, onun vefatı ile Muhammed Mazhar Efendiyi kendi mürşidi bilip, onun derslerine samimiyetle devam etmiş ve karşılığını da sonunda görmüştür. Bu zat, Elazığ Bankalar caddesinde ayakkabıcılık yapmıştır ve Elazığ’da Çilesizler diye asil bir ailedendir. Dedeleri Horasandan gelmiştir. Kıymetleri eşlerinin dedesi Büyük İslam Alimi Seyyid Osman Bedreddin Erzurumî (İmam Efendi) Hazretlerinin kayın babasıdır. Çilesiz Efendi, her haliyle, Hazreti İnsan kelimesinin karşılığıydı. Şöhret afettir sırrınca kendisini son derece gizlerdi. Yakın çevresi bile onu sadece “Ayakkabıcı Çilesiz” diye tanırdı. Fakat kalp gözü açık olanlar Çilesiz Efendinin ne kadar büyük bir veli olduğunu bilirlerdi. Muhammed Mazhar Hazretlerinin ihvanlarından bacanağı oğlu Harputlu Mahmud Efendi anlatıyor: Bir gece rüyamda, Cenab-ı Hakk bana “Sen Çilesiz’i bilir misin? O zamanının Kutup Yıldızıdır”, dedi. Rüyadan çok tatlı bir zevkle uyandım ve çok etkilendim. Rüyayı kendisine anlattığımda; utanarak, hiçbir şekilde kabul etmedi. Hâlbuki kendisi de çok iyi biliyordu. Bu durumu Mazhar Efendi hazretlerinin Yar-ı Gar-ım (mağara arkadaşım) dediği Maraşlı Hacı Abdullah Efendi de aynen tasdik etmiştir. Hilafeti alması olayı ise son derece ilginç ve vefatından sonra bile Muhammed Mazhar hazretlerinin kerametlerinden sadece biridir. Evet, o hilafetini mürşidi vefat ettikten sonra almıştır.

 Maraşlı Hacı Abdullah Bey anlatıyor: Kahramanmaraşta, evdeydim. Sabah namazından önceydi. Uyku ile uyanıklık arasında, Efendi hazretleri (Mazhar Efendiyi kastediyor),

“Hacı Bey! Kalk! Kasadan 21 tane evrad-ı yevmiyye al ve Çilesiz’e ver”, dedi.

(Mazhar Efendi Hazretleri vefat etmeden önce, matbaa da bastırdığı aşağıda örneğini de verdiğimiz Evrad-ı Yevmiyyeleri (inabe, ders kâğıdı) Benim Yâr-ı Garım dediği Hacı Abdullah Bey’e vermiştir).

Bu tabi çok büyük bir sorumluluk olduğu için söylenilen şeyin Hakk’tan olup olmadığına tereddüt ettim. Bu sırada, tekrar ikinci kere;   

“Hacı Bey! Kalk! Kasadan 21 tane evrad-ı yevmiyye al ve Çilesiz’e ver”,

diye Efendi Hazretleri tekrar nidâ etti. Ben yine, tereddüt hâlindeyken, bu sefer Efendi Hazretleri biraz daha yüksek bir sesle nida etti:

“Hacı Bey!! Sana diyorum ki Kalk! Kasadan 21 tane evrad-ı yevmiyye al ve Çilesiz’e ver”  

deyince ben hemen yerimden kalktım. Emredilen şey çok büyük bir sorumluluk istiyordu ve hata affetmezdi. Dükkânımdaki kasayı açtım. Ders kâğıtları, deste halinde dikine bir şekilde kasada duruyordu. Kendi içimden, “Eğer bu zuhurat doğru ise, rastgele elimle ders kâğıtlarından alayım 21 tane gelirse doğrudur”, dedim ve dediğim gibi yaptım. Saydım, ders kâğıtları tam tamına 21 adetti. Gönlüm rahat etti. Hemen Elazığ’a doğru yola çıktım. Çilesiz Efendinin evine vardım. Ben daha bir şey söylemeden, O bana “Gardaş, türbeye gidelim”, dedi (Mübarek sevdiklerine Harput lisanı ile gardaş diye hitap ederdi). Benimde niyetim türbede emanetleri vermekti. Dediği gibi yaptık. Efendi hazretlerinin türbesine gittik. Emanetleri verdim. Hiç bana demedi ki, bu nedir? Öperek başına koydu ve teslim aldı. Manevi anlamda görevden haberi vardı. Vefat ettiğinde, kıymetli oğulları dersleri tekrar bana geri verdiler. Saydım 3-4 tane eksikti. Bunları, uygun gördüklerine vermiş olduğunu anladım. Kaddesallahu Sırrahulaziz…

Bu durum Muhammed Mazhar Hazretlerinin vefatlarından sonra bile ihvanı üzerindeki tasarrufunu gösteren en büyük delil ve örneklerden sadece biridir. Bir keresinde şöyle buyurmuştur: “Çalışırlar olurlar”. Çilesiz Efendi de çalışmış ve olmuştur.

Unutmamalıdır ki !

Bu yolun önderi, Seyyid Muhammed Behaeddin-i Şah-ı Nakşibend Hazretleri (k.s) kendisinden neredeyse 100 yıl önce yaşamış Seyyid Abdülhâlık-ı Goncdüvânî (k.s) Hazretlerinin ruhaniyetlerinden feyz almıştır ve Üveysidir. Yine, Silsile-i Aliyye Büyüklerinden Bâyazîd-i Bistâmî (k.s) Hazretleri kendisinden 40 yıl önce yaşamış İmam Cafer-i Sadık’ın (k.s) ruhaniyetlerinden aldığı feyz ile kemâle ermiştir. Aynı şekilde, Ebü’l Hasan-ı Harkânî (k.s) Hazretleri de, Bâyazîd-i Bistâmî (k.s) hazretlerini görmeden Onun mübarek tasarrufları ile evliyalığın en üst basamaklarına çıkmış, İnsan-ı Kâmil olmuştur.

 MUHAMMED MAZHAR HAZRETLERİNİN DERSLERİ

Nakşi Tarikatının 9. Müceddidi Zamanının Sahibi Seyyid Muhammed Mazhar Ettasi Harputi Hazretleri (1898 - 5 Ağustos 1986) Öteleri gören çok derin bakışlarından dolayı, gözler mübarek yüzüne bakmaktan haya ederdi.

Nakşi Tarikatının 9. Müceddidi Zamanının Sahibi Seyyid Muhammed Mazhar Ettasi Harputi Hazretleri (1896 – 5 Ağustos 1986) Öteleri gören çok derin bakışlarından dolayı, gözler mübarek yüzüne bakmaktan haya ederdi.

Bizzat Muhammed Mazhar Hazretleri (k.s.) tarafından hazırlanan Evrad-ı Yevmiyye (Günlük Ders, inabe) aşağıdadır. Üveysilik yolu hâlen açıktır. Dünyasını değiştirdikten sonra bile taliplilerini Cenab-ı Hakka ulaştırır. Aşağıdaki dersi kendisi hazırladığı için dersin içindeki velilerin ismi söylendiği kısımlarda, en son “…, Muhammed Mazhar Kaddesellahü Esrarahüm Hazeratının kaffesinin ruhlarına hediyye eyledim. vasıl eyle yarabbî” demelidir. Bu büyük velinin dersini yapmak isteyenler kendisini rabıta ederek derse oturmalı ve ders içindeki tarif edilenleri yapmalıdır.

Muhammed Mazhar Ettasi Harputi (k.s.) Hazretleri tarafından hazırlanan Nakşi tarikatının Samini kolunun, hususen Mazhariyye yolunun dersidir.

Seyyid Muhammed Mazhar Ettasi Harputi (k.s.) Hazretleri tarafından hazırlanan Nakşi tarikatının Samini kolunun, hususen Mazhariyye yolunun dersidir.

Seyyid Muhammed Mazhar Hazretlerinin Orijinal Ses Kaydı-1

(1970 lerde bir sohbette kaydedilen kendi sesidir)

Seyyid Muhammed Mazhar Hazretlerinin Orijinal Ses Kaydı-2

 

©Her Hakkı Saklıdır. 

37- Seyyid Muhammed Mazhar Ettasi Harputi (k.s.) için 31 cevap

 1. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim !
  İnsanlık var olduğu günden beri; Nedir bu; Ben – Sen kavgası …!!!
  Ben, “BEN” olduğum sürece ,Ben’den ,bana fayda yok…
  Ben, SEN ol …!!! SEN, Ben ol ki ; Ben’de kurtulayım…
  Ben’deki “BEN” oldukça ,Ben SANA gelemiyorum.
  Ben’deki “BEN” – SEN ol …!!! Ben’de kurtulayım..
  Sen sensin, ben benim!!! Değil haşa …!!!
  Sen Sen’sin !!! Yine Sen,Yine Sen …!!!
  Sen varsın, hiçbir şey yok.
  La ile başlayan bu yokluk ; Bu yokluğun içinde, aslında her şey ; Farkında ol ki; İlahe ile gelen İLLALLAH ‘ı bulasın. Bulasın ki ; Muhammedün Resulullah”
  kapıda bekliyor ve hep beraber “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah”: “Allah’tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın Peygamberidir.
  “La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur.” (et-Terğib vet-Terhib, Münziri, 2/414. Bezzar, Taberani’den.)

  “La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin!” (Müsned, 2/359; Hâkim, el-Müstedrek, 4/256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1/52)

  “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.”(Tirmizî, Daavât 9; İbni Mâce, Edeb 55)
  Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez.
  Şehadet ederim ki, Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun kulu ve rasulüdür.
  “(Allah) Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbi’dir. Şu halde O’na ibadet et ve O’na ibadette kararlı ol. Hiç O’nun adaşı (dengi ve benzeri) olan birini biliyor musun?” (Meryem, 19/65)

  “İşte Rabbiniz Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse yalnız O’na ibadet edin. Zira O, her şeye vekildir.” (En’âm, 6/102)
  Yaratmak rububiyetin bir gereği olarak Allah Teala’ya mahsustur: Rububiyet;Cenabı Hakkın her zaman ve her yerde her mahluka,muhtaç olduğu şeyleri vermesi,terbiye ve tedbir etmesi.
  “İyi bilin ki! Yaratmak da, emretmek de O’na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.” (A’râf, 7/54)
  “Yaşatan ve öldüren O’dur.” (Mu’minûn, 23/80)
  “O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” (Şûrâ, 42/11)
  “O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlâs, 112/4)
  “Bilgice Allah’ı kavrayamaz (anlayamazlar).” (Tâhâ, 20/110)
  “Allah, (o Allah’dır ki) O’ndan başka ilah yoktur ; O, Hayy’dır, Kayyum’dur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir ki? Onların önlerindekini ve arkalarındakini bilir. O’nun ilminden, yalnız kendisinin dilediği dışında hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır, onları koruyup gözetmek kendisine ağır gelmez. O, Aliyy’dir, Azim’dir.” (Bakara, 2/255)
  “O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman’dır, Rahim’dir. O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir, Kuddüs’tür, Selam’dır, Mü’min’dir, Müheymin’dir, Aziz’dir, Cebbar’dır, Mütekebbir’dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir. O Allah ki, Halık’dır ; Bari’dir ; Musavvir’dir. Güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir. O, Aziz’dir, Hakim’dir.” (Haşr, 59/22-24)
  “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmektedir. O, Aziz’dir, Hakim’dir. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye gücü yetendir. O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir, Batın’dır. Her şeyi hakkıyla bilendir. O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva edendir. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O, sizinle beraberdir, Allah yaptıklarınızı görendir. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. İşler (tamamıyla) Allah’a döndürülür. Geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar. O göğüslerin özünde (göğüslerde saklı) olanı hakkıyla bilendir.” (Hadîd, 57/1-6)
  Allah Subhanehu ve Teala’nın yukarıdaki ayetlerde geçen isimlerine iman etmek gerekli olduğu gibi, Kur’an ve Sünnet’te geçen zikredilen ve zikredilmeyen diğer isimlerine de topluca iman etmek, tevhid ehli olmanın bir gereğidir.
  “Her kim tağutu reddederek Allah’a iman ederse kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır.” (Bakara, 2/256)
  “İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse (sadece) O’na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.” (En’âm, 6/102)
  Kişi La ilahe dediğinde neyi reddettiğini ve illallah dediğinde ise neyi kabul ettiğini bilmeli, yani nefiy ve ispatın gereklerini yerine getirmeli bu uğurda sürekli ,ama mutlaka sürekli her nefes ve her an ciddi gayret içinde olmalıdır . .
  Bu sebeble, rukûnleri ve şartları yerine getirilmeyen ibadetler kabul edilmediği gibi, rükûnleri ve şartları yerine getirilmeyen La ilahe illallah kelime-i tevhidi de, onu söyleyen kimseden kabul edilmeyecektir.
  İbn Kayyım (rahimehullah) şöyle demiştir: “La ilahe illallah kelimesini tasdik edip doğrulamak demek, onun yükümlü kıldığı tüm hakları gereğince kavrayıp yerine getirmektir ki işte bu da İslam şeriatı demektir. Kısaca İslam şeriatı, bu tevhid kelimesinin etraflı bir şekilde ortaya konması demektir. Onun tüm haberlerini tasdik edip doğrulamak, bütün emirlerine bağlanıp yerine getirmek, aynı zamanda bütün yasaklarından da kesinlikle uzak durmaktır. Gerçekte bunu tasdik edip doğrulayan kimse, o kelimenin gereklerini ve getirdiği yükümlülükleri yerine getirmekle ve aynı zamanda bu kelimenin tüm haklarını ifa edip korumakla sağlanır. Aynı zamanda mutlak olarak azaptan kurtulmanın yolu da bu kelime ile ve onun haklarını yerine getirmekle mümkündür.”
  “İnancın nispetinde kemâlâta erersin” (M.Mazhar k.s.)
  Allah yar ve yardımcımız olsun .

  08.11. 2017 Bedri DENGE

 2. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim
  Allah Kuluna zulüm etmez!
  Ancak kul kendi kendine, kendi nefsine zulüm eder. Bu şekilde insanın kendi nefsine, yani kendisine, kendi kendine zulüm etmesinden, ancak kendisi sorumludur; Kendi nefsine yaptığı zulümden başka bir kimseyi sorumlu tutması söz konusu olamaz. İşte tam da burada Cüz’i İrade devrededir.
  Nefsin hukukunun ve huzuzunun sınırları çok iyi belirlenmiş; helal, haram ve şüpheliler olarak iç içe halkalar şeklinde önümüze konmuştur.
  Bu anlamda Yüce Dinimizin büyükleri;
  “Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak” (Tirmizi, Kıyamet ,60)
  Helâl olan şeyler belli, harâm olan şeyler de bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, harâm mı olduğunu bilmediği şüpheli şeyler vardır. Bunlardan sakınanlar, dinini ve ırzını korumuş olur. Sakınmayanlar ise zamanla harâma düşerler. Tıpkı, sürüsünü başkasına ait bir arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu arâziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arâzisi vardır. Allâh’ın yasak arâzisi de harâm kıldığı şeylerdir.” (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107
  “…Kim şüpheli olduğunu sezdiği bir şeyi terkederse, harâmlığı belli olan şeyi daha çok terk eder. Kim de şüphelendiği şeyi yapmada cü’retkâr olursa, harâmlığı açık olan şeye düşmesi daha kolaydır.” (Buhârî, Buyû, 2)
  Şeklinde iletmişlerdir. Ki ; Haram bellidir. Helal bellidir. Bunların arasında birde şüpheli şeyler vardır. Bunlara dikkat edilmez ve kaçınılmazsa, harama düşülür.
  Günlük hayatımızın her bölümünde; yemede, içmede, uyumada, karı-koca ilişkilerinde, sılay-ı rahimde, komşu ilişkilerinde, çarşıda, pazarda velhasıl her yer ve zamanda ve tüm içtimai/toplumsal ilişkilerimizde nefsin hakkı verilmeli, hakkı olmayandan da nefis uzak tutulmalıdır. Helal belli, haram belli, illaki şüphelilerden uzak durulmalı. En kalın kırmızı çizgi Şüpheli olanlar. Çünkü Şüpheli olanların ipinde haram var, zulüm var, acı var, ızdırap var. Aldanma var, aldatılma var, suret-i Haktan görünüp her tür haksızlığa davet var. Acıkdın, yemek yiyeceksin; hayır yemeyeceğim demen, nefsin hakkını vermemen, nefse zulümdür, hesabı vardır. Ya da doyduğun halde çok yemek yemen nefsin hukuku sınırlarını aşıp, huzuzu noktasında olmadır ki ve bu da nefse zulümdür ve Allah indinde mutlak hesabı vardır. Her işini buna uygun yapmak gerekli. Her hususta nefsin hakkını ver, zulm etme nefsine; Nefsinle ilgili sınırlar içinde değilsen bilki zulümdesin. Ve mutlaka her iki Cihanda hesab vereceksin.
  Allah (C.C.) Kur’an’ı Kerim’inde :
  Şems / 9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,
  Kıyame / 2. Kendini kınayan (pişmanlık duyan) nefse yemin ederim (diriltilip hesaba çekileceksiniz).
  Nisa/110. Kim bir kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah’tan af dilerse, Allah’ı gafur ve rahim bulur.
  Kaf / l6. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.
  Buyurmakta;
  Kainatın yaratılış sebebi Allah’ın Habibi,Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Hazretleri :
  Ey Abdullah ibn Amr! Senin, gündüzleri oruç tuttuğun ve geceleri de ibadet ettiğin haberi bana ulaştı. Böyle yapma! Çünkü vücudunun senin üzerinde hakkı var. [336] Gözlerinin senin üzerinde hakkı var. Eşinin senin üzerinde hakkı var. [337] (Bazen) oruç tut, (bazen de) oruç tutma. Her aydan üç gün oruç tut. İşte bu, devamlı (bütün sene) oruç tutmak demektir [338] buyurdu.
  Ebu berze el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor:
  “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Sizin hakkınızda en ziyade korktuğum şey, zenginlik hırsı ile karınlarınızın ve ferçlerinizin şehvetleri bir de fitnelerin şaşırtmalarıdır.”(ferç :Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, )
  İmam Efendi Osman Bedrüddin Erzurumi Hazretleri de “Gülzar-ı Samini” ‘de : “Nefsin Hukuku verilmeli, Fakat Huzuzu Men Edilmelidir “ başlıklı sohbeti Şerifelerinde : “Nefsin hem hukuku vardır ve hem de
  Huzuz’u…Hukuku verilmeli ve fakat huzuzu men edilmelidir.. Huzuz’u: Allah’ı, Rasulullah’ı ve Kitab’ı insana unutturmaktır. Ve insanı kendisi gibi Şeytan etmektir. Bu cihetle ehl-i tarik, Nefs’in hukuku ile huzuz’unun ta’rifine çok dikkat ederler. Nefsin hukuku: Şeriat ölçüleri içerisinde ve itidal dairesinde o’nu yedirip, içirib, giydirmektir. Bu yapılmazsa insan ibadat ve taate bulunamaz. Nefs’in en büyük hazz’ı insanın batınını tahrib edmek ve insanı kendi varlığına ve enaniyyetine hizmet ettirmektir” buyurmaktadır.
  Şeyhim Mazhar Efendi (k.s) Hazretleri de : “İlmiyle amil olan ulema çok yaşar, kalbinde feyzi olan Mürid çok yer; ve devamla Müridin karnı Hüda’nın ambarıdır; böyledir amma yine denilmiştir ki; Doymak yok, gözün içinde terk etmek var buyurduğu gibi.
  Orta yol……İfrat ve tefritten uzak; aşırı gidenin helak olacağı,İslam’da orta yol esastır,aşırılık yoktur bilinci içinde;
  ‘‘Allah kimseye gücünün üstünde sorumluluk
  yüklemez’’ (Bakara, 286).
  Hazreti Peygamber, (s.a.v) ‘‘Kolaylaştırın,
  Zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret
  ettirmeyin’’ buyurmuştur.
  Ve yine ; Hazreti Peygamber,(s.a.v.) ‘‘İşlerin en hayırlısı orta olanıdır’’ (Keşfü’l Hafa, C.1. S. 391) Buyruğu ;
  Ve yine ; Şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Dikkat ediniz! Allah’a yemin ederim ki, Allah’tan en ziyade korkanınız ve ona karşı gelmekten en fazla sakınanınız benim. Böyle iken ben bazen oruç tutuyorum, bazen de tutmuyorum. Namaz kılıyorum, uyuyorum ve evleniyorum. Eğer bir kimse benim sünnetimden yüz çevirirse o kimse benden değildir, buyruğu Rasulallah’ın emirleridir. (Buhari ‘‘Nikáh’’ 1)
  Sonuç olarak şu söylenebilir: “Nefsin Hukuku verilmeli,Fakat Huzuzu Men Edilmelidir “ ve orta yol ile Allah’ı ,Rasulullah’ı ve Şeyhimiz Mazhar Efendi Hazretlerini unutmadan Huzur içinde hamd ve şükür ile yaşamalı…!!!
  Ve adam olmak istersen seherde uyumamalı…!!!
  Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.
  Allah’ım bizi SANA layık kul eyle…!!!,
  05.11. 2017 Bedri DENGE

 3. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim!

  …Başlık Koyamadığımız Birinci Yazının Devamı…

  …Hatta Ebu Hureyre Hazretleri : “Ben Resulullah (SAV)’ den iki kap ilim aldım, birini size açıkladım, diğerini açıklayacak olsam şu boynumu keserdiniz.” Buyurmuşlardır.
  Buradan da anlaşılıyor ki, Peygamberimiz bunu sahabesine anlatmıştır, nakiller o yöndedir. O halde bu ilim anlatılabilir, fakat ehline!
  Efendi Hazretleri de bu ilmin sözlü kısmını anlatmıştır, söylenmesi yasak olan şeyleri de, rumuzlarla söylemiştir, fakat İhvanı kiram hazeratına, yani bu ilme ehil olanlara, ehil olmaya çalışanlara; bunların içinde de söylendiği halde duymayanlar olduğu gibi; duyanlara da unutturulmuş; unutmayanlarda zaten söylemiyor, söyleyemiyorlar. Yani bu ilim ehlinden, ehline talim sistemine tabi olduğu için, Efendi Hazretleri kelami yönünün bazılarını rumuzlu olarak anlattılar; zaten yazılanlarda gizli birer hakikat ve çok büyük ilimler, hakikatler mevcuttur.
  Mevcuttur, fakat çok açık söylendiği için buralarda da, bunlar zor görülür. Zaten Evliyaullahın sır sözlerine liyakat kesbedmek işin püf noktasıdır. Onun için bu sohbetlerin her harfi harman yapılıp incelenmesi gerçeğin zahir olması demektir. Bu sohbetlerin bir gün her kese yayılacağını, sokaktaki halkın da bunları gazete gibi okuyacağı uyarısıyla bu sohbetlerin bazı yerleri (…) bu üç noktalı parantez içine hapsedilmiştir.
  Sohbetin bu kısmından anlaşıldığı üzere;
  Efendi Hazretleri’nin her bir kelamında muazzam hakikatlerin, büyük ilimlerin mevcut olduğu; bu ilim ve hakikatlerin ehlinden ehline intikal ettiği; sohbete katılıp duyanlardan bile o an için tarifsiz haz aldığı, ehli değilse unutup söyleyemediği; sırlarla dolu olduğu ve yer yer ehilleri arasında bile gizli anlamları nedeniyle rumuzlarla anlatıldığı;
  Sırlar; O sırlar ki; her biri bazen bilinen meçhul, bazen bilinmeyen malum, bazen beklenen meçhul ve yine bazen beklenmeyen malum! Öyle bir malum ki; beklemedikçe, aramadıkça bulamayacağımız bir Malum! Hele neyi beklemen gerektiğini bilmeden beklemek; Beklerken, çok açık söylendiği halde zor görülebilen anlatılması güç hakikatler. Bu hakikatlere vakıf olabilmek çok ayrı, çok özel ve belki haddimiz de değil, lakin hissetmek bile çok güzel. Her nimet güzel, fakat bu nimet farklı güzel.
  Kainatta çok açık olduğu halde, insan gözünün görme yeteneğinin sınırlı oluşundan dolayı görülmeyen ışıklar, ve buna bağlı eşyalar; ve yine kainatta çok açık olduğu halde insan kulağının duyma yeteneğinin sınırlı oluşundan dolayı duyulmayan sesler mevcud; bu mevcuda hayır demek hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Kâinatta duyamadığımız o kadar ses var ki. Senin duyamadığın birçok sesi gözleri görmediği halde Yarasalar çok iyi duyar. Köpekler çok iyi duyar.
  Ve yine insan doğada var olan ışık türlerinden çok az bir kısmını görebilmektedir. ışığın bir saniyede aldığı varsayılan, ortalama hızı 300.000 km.lik değer. Akla durgunluk veriyor. Işık hız!…Burayı öğrencilerde zor anlıyor…!!! Her neyse .
  Televizyonumuzda kanal değiştirmek için kumandanın düğmesine bastığımızda kumandadan çıkan bir ışık televizyonun alıcısına ulaşır ve kanalın değiştirilmesini veya sesin kısılmasını sağlar. Bu esnada kumandaya ne kadar bakarsak bakalım herhangi bir ışık göremeyiz.
  Öyleyse gözümüzün göremeyeceği ışık türleri olduğunu söyleyebiliriz.
  Rabbim bizleri Bakara Süresi 18 ve 117 ayetinin muhatabı eylemesin İnşaallah!
  Onlar birtakım sağırlar, dilsizler, körlerdir. Artık onlar (o dalâletten) dönmezler.
  İnkâr edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkâr edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.
  Sen duymuyorsun, sen görmüyorsun diye Allah’ın gerçekleri çok açık olmasına rağmen inkarı mümkün mü ?
  Rahman Suresi 20 . ayeti Kerimesinde Yüce Allah : “Aralarında bir engel vardır, birbirine tecavüz etmezler.” Ve yine Yüce Allah Furkân Suresi 53. Ayeti Kerimesinde “Ve O, o (Hâlik-ı Azîm) dir ki, iki denizi kendi mecralarına salıvermiştir; şu lezzetlidir, fazlaca tatlıdır, şu da tuzludur, acı bir sudur. Ve ikisinin arasında da bir hail, görülemeyecek bir perde vücuda getirmiştir.”
  Furkan Suresi 53 – İki denizi (birbirine) salıp katan O’dur; bu, tatlı, susuzluğu giderici, bu da tuzlu ve acıdır. İkisinin arasında (birbirlerine karışmalarını önleyen) bir engel (berzah) ve aşılmayan bir sınır koymuştur. Rahman Suresi 19-20: (Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.
  Buyurarak; “görülemeyecek bir perdenin” bulunduğunu bizlere haber vermektedir. Demek ki Mazhar Efendi Hazretlerinin buyurduğu gibi çok açık şeyler belki bazen ve belki de her zaman çok açık söylenmelerine rağmen zor görülebilmektedir.
  Her türlü Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
  Allah’ım bizi SANA layık kul eyle…!!!,
  04.11. 2017 Bedri DENGE

 4. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim!

  Durmak için gelmedik, bunun için gönderilmedik bu dünyaya…!!! Geldik , gitmek için.Gelenlerin hepsi gitti,gidiyor.Gitmede korku yok.Esas korku gelmedeydi. Madem geldin,gidinceye kadar sana denileni yap. Ekmek elden su gölden kabilinden “ on dönüm bostan yan gel yat Osman” değil. Hepsi Rabbimden…!!! Mazhar Efendi Hazretlerinin ( k.s.); kuddise sirruhu: Allah’a onun sırrını mukaddes etsin) buyurduğu gibi ; ”Ne istedin de vermedi,İstemesini bilirsen!” Hepsi senin,tüm yarattıkları senin için.
  “Her şeyi sizin için,sizi KENDİM için yarattım”
  buyurmuyor mu, ve yine ; Hadis-i kudsîde buyuruldu ki: “Seni kendim için yarattım. Başka şeylerle oyalanma! Rızkına kefilim, kendini üzme!”
  Cenab-ı Allah (c.c) Rab olarak sözünde durmuyor mu? Ya sen , kul olarak ; ezelinde başlayıp devam eden ve ebede kadar devam edecek Elestü bi Rabbiküm hitabına verdiğin “ kalu bela” sözünde sadık mısın? Sen ona bak.
  “Elestü bi-Rabbiküm”, “Bezm-i Elest” ya da “Rabbimizle Yaptığımız Sözleşme” bu anlaşma, Kur’an-ı Hakim’de şöyle anlatılır:
  “(Ey Rasûlüm!) Onlara o vakti hatırlat, hani Rabbin, Ademoğullarından, bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendi nefislerine şahit tutarak: ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ dedi Onlar da: ‘Evet, sen bizim Rabbimizsin’ dediler (Onlarla birlikte Biz ve meleklerimiz buna) şahitlik ettik ki, kıyamet günü: ‘Biz bundan gafildik, haberimiz yoktu’ demeyesiniz Yahut, ‘bizden önce babalarımız Allah’a ortak koştu, biz de onlardan sonra gelen bir nesildik; onların izinden gittik Batıla dalanların yüzünden bizi helak mi edeceksin’ şeklinde küfrünüze mazeret ileri sürmeyesiniz diye böyle yaptık”[A’raf suresi, 172-173]
  Eğer sadık isen sözünde ; “Allah için sevecek ve Allah için buğz edeceksin.” Sözün özeti bu.Doldur altını doldurabildiğin kadar. Namaz de …!!! Öyle bir namaz ki ; kılanı seyrediyorsun.Kılan değil seyreden kendinden geçiyor ve tutamadığı gözyaşları ile ; “Ya Rabbi bu ne güzel namaz kılıyor, sanki hiç bitmeyecek gibi ; Sakin ,emin,ümit ve korku içinde” ,O korku ki ; “Ya Allah gücenirse” . Korku bu. Gücendirmemek Allah’ı.Bu korku ile iç hıçkırıkları arşa yükseliyor sanki. O an ,hıçkırarak kılan mı üstün,kılanı seyredip ağlayan mı ? Bu hıçkırıklara,bu gözyaşlarına Allah’ın elbette cevabı var.Oruç diyorsun; sahuru,başlayışı,endişesi,iftarı güzel! Zekat diyorsun; sadaka diyorsun ;vermesi güzel,alması güzel,sessizliği,gizliliği güzel ;Kabe’yi ziyaret ayrı bir güzel. Allah için sevmek güzel; vermek, Allah için vermek güzel; Sıla-ı rahim güzel,komşu hakkı,kul hakkı apayrı bir güzel.Bunlar Allah emrettiği için,her insanın fıtratına koyduğu için,Habibi yaptığı için güzel .Bu güzellikleri yazmak güzel,okumak güzel…!!!Seni seviyoruz Allah’ım.Sana layık kul olmayı ,zor olanı başarmayı nasip eyle. O zor ki haz dolu,aşk dolu,muhabbet dolu. Zorda SABIR var.Sabırlı olmayı nasip eyle. Geldiğin yere giderken; gelirken ne getirmiştin,geldiğin yere giderken ne götürüyorsun ? Sahi Sen ; niçin gönderilmiştin ? “
  “Cin ve insanları ancak,beni bilip itaat,ibadet etmeleri için yarattım” (Zariyat 56)
  “Yerde olan her şeyi sizin için yarattım.” (Bakara 29)
  İki hadis-i kudside buyurulur ki:
  “Seni kendim için yarattım.Başka şeylerle oyalanma “(İslam ahlakı)
  “Ey Adem oğlu,sizin kendim için yarattım.Her şeyi de sizin için yarattım Senin için yarattıklarım ,seni, kendim için yaratılmış olduğundan alıkoyup gafil ve meşgul etmesin.” (İslam ahlakı)
  Bir ayet-i kerime meali de şöyledir:
  “Sizi abes olarak,oyuncak olarak mı yarattım? Bize döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?” (Müminun 115)
  Buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve yine ayrıca çok dikkat çekici halde Rabbim : “Ey Âdem oğlu; Eşyayı senin için yarattım , Seni de kendim için yarattım. Senin için yarattığım şeyler uğruna benim için yarattığımı kirletme. (Tevrat. (1-76) buyuruyor.
  Üç günlük dünya! Dün yaşanmış bitmiştir artık. Yapılanların, pişmanlıkların faydası olmayacaktır. Yarın ile ilgili ise sadece hayalleri ve beklentileri vardır insanın. Ne getireceği ve ne götüreceği belli olmayan bir bilinmez. Üstelik yarını göreceği de meçhuldür insanın. Elimizde kala kala bir bugün kalıyor. İşte ne yapacaksak bugünde yapacağız.
  Bir nefes sonrasını bilemeyen insan nefsanî bir hırsla dünyaya dört elle sarılmakta ve bitmek bilmeyen bir iştahla çalışmakta. Sanki hesap sorulmayacakmışçasına sürekli bir koşuşturmacanın içine dalmakta. Oysa “Dünya bir oyun ve eğlenceden ibarettir” ilahi uyarısı altında yaşamaktadır insanoğlu. Kendisinden beklenen bir görevi ve daha da önemlisi geçmişte verdiği bir sözü vardır kendisini yoktan var edene.
  Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.

  27.10. 2017 Bedri DENGE

 5. Bedri DENGE der ki:

  Bu Blog Yazıya Başlık koymak mümkün olmadı …!!!
  Çünkü !!!………… yürek ister ….

  Silsile-i Aliyye’nin 37. Halkası ve Nakşibendî Tarikatının 9. Müceddidi ve Ettasi(dokuzuncu)’ su Seyyid Hacı Muhammed Mazhar Harputi Hazretleri’nin ;
  Kahramanmaraş’ı şereflendirdiği zamanlarda yapmış olduğu muhtelif sohbetlerinden mündericat haline getirilmiş, içeriği bakımından son derece ulvi manaları ihtiva eden ,manevi esintilerinden bir kısmının özetleri; ki o gün katılanlara nasıl inşirah verdi ise,bugün bile okuyup,dinleyenlere aynı inşirah verilmeye devam ediliyor ve İnşaallah ilelebet devam edecektir. Çünkü Allah böyle istiyor.
  O İNŞİRAH ki o gün ve bugün,yarın ve her zaman aynı: Allah’ın Habibi Resulü Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) nın ve Ümmetinin gönül açıklığına, iç rahatlığına vesile.
  “1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2,3. Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? 4. Senin şanını ve ününü yükseltmedik mi? 5,6. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. 7,8. O halde her işi bitirince boş kaldın mı hemen (başka) işe koyuluver yalnız Rabbine yönel. “
  Efendi Hazretleri :
  “Alemlerin Rabbi olan Allah’a sayısız hamdü senalar olsun, Rasulüne, aline, ashabına, onlara tabi olanlara da Huzur, Allahü Teâlâ’yı fikren, kalben, sıran hazır bilmek, O’nunla olmaktır. Yaratılışın gayesi ibadet, ibadetin gayesi huzurdur,dinin gayesi huzurdur,Kur’an’ın gayesi huzurdur.Peygamberlerin gayesi huzurdur,Evliya’nın gayesi huzurdur; mevcudatın yaratılış gayesi huzurdur.
  ……..O halde Allah’ı fikren hatırlamakla başlayan huzur,zikri daime,fikri katmaktan ibarettir denilebilir,bu ise insanın yirmidört saatını ihate etmesidir.
  ……Efendi Hazretlerinin tüm konuşmaları müridanı huzura,unutmamaya ehil yapmak içindir. Allah fikri olmadan yapılan ibadet,cennet ve nimetleri adına faideli olur ama zat adına bir faidesi yoktur. Her işi Allah için, Allah ile, Allah’a yapmalıdır. Resmi, suri İslam Allah fikri olmadan yapılan ibadet ve taatlardır. Allahu Teâlâ, insana KENDİNİ her daim, insanın kendisinin haberi olmadan her soluk alış-verişte zikrettirmektedir. ASLOLAN işte bu zikrin farkına varmaktır; yani zikri daime, fikri daimi katmaktır.
  “İbadetler cesetse, huzur onun ruhudur, ruhsuz ceset ise ölüdür, her kemal huzurda gizlidir. Beş dakika huzuruna mukayyed olan, insanı kâmildir. Huzur Allah’ı hazır bilmektir. İnsanın önce FİKREN Allah’ı unutmaması gerekir, başlangıçta az olur, Mücahede ile, fazlalaştırılır, neticede belirli bir merhalede huzur, fikirden kalbe iner, bu ise Allah’ı unutmamanın her şeyden kıymetli olduğunun idrakine vararak olur.
  Samini Hazretlerini, İmam Efendi Hazretlerini ve Mazhar Efendi Hazretlerini tam anlamak için, HUZURU anlamak gerekmektedir. Eğer Huzur anlaşılmazsa Mazhar Efendi de, diğer bütün Huzur nisbetinin büyükleri de anlaşılamaz; yani Allah fikri olmadan, onların bir konuşması dahi idrak edilemez. O halde Allah fikrini katarak bu sohbetlerin dinlenmesi, okunması gerekmektedir.
  Yirmidört saatin Allah fikriyle geçmesi esasına kurulu HUZUR nisbetinin esas verimi; farz ve nafilelerde, bilhassa, Allah fikriyle hareket etmek, hele de ibadetlere başka kimseyi ortak etmemekle mümkün olacaktır. Her ne yapılırsa Allah için, Allah ile Allah’a yapılması gerekmektedir. İş budur, bundan başkası hiçtir.————-&&&———– Buyurmuşlardır.

  -“Ne ticaret ne de alışveriş onları Allah’ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkor.”(Nur37)

  “Üzülme Ey Sıddık Allah bizimledir.” (Tevbe 40)

  “Rabbinizi, yalvararak ve gizli ve sessiz çağırınız!” (Araf -55)
  “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura erer” (Rad-28

  “Her an, Allah’ı görüyormuşsun gibi hareket et. Her ne kadar sen O’nu görmüyorsan da O seni görmektedir. Çünkü O insana şah damarından daha yakındır.”(Kaf 7)

  Ve O “Her nerede olursanız olun, O sizinledir.” (Hadid 4)

  “Ey Ali, yalnızken ve tenhada iken, Allah’ı zikret“
  Unutma.
  Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.

  21.10. 2017 Bedri DENGE

 6. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim!
  “Evet bu vücudda Allah’ın dostu da vardır, düşmanı da. Nefs ve a’vanı (yardımcıları), bize ve Allah’a düşmandır; Ruh ve a’van-ı ise dosttur. Bu Emr-i Celil-i Nebeviyi evvela kendi vücudumuzda tatbik edecek olursak, Allah’ın ve bizim düşmanımız olan Nefs ve a’vanını sevmemekliğimiz ve onlara daima muhalefet etmemiz; Allah’ın ve bizim dostumuz olan ruh ve a’vanını da sevip, bunlara muvafakat etmemiz lazımdır. Böyle olursa, bilahare, muallimimiz Hz. Allah olur. Artık dışarıda da, kimleri sevip, kimlerden sakınacağımızı, C.Hak bize bildirir, kalbimize haber verir.”
  Buyuruyor Mübarek Osman Bedrüddin Erzurumi Hazretleri (k.s)
  Paragrafın tamamı içeriği bakımından büyük bir nimet. Hele son cümle; hepimizin günlük hayatta en çok ihtiyaç duyduğumuza karşılık ne büyük nimet ve müjde…! Allah’ın bunu bize silsile yolu ile kendi dostlarının mübarek nefeslerinden, dillerinden duyurması ayrı bir güzellik. Şükürler olsun…!

  Evet ,her Müslüman Müm’inin bildiği üzere ;
  Kalp, ruh, (bizim kelime olarak söylediğimiz ruhtan farklı,sadece isim benzerliği olan bu ruh;RUH’un manevi organıdır.Kendisi değildir.) sır, hafi, ahfa, iki kaş arasında bulunan nefis, kafanın üst kısmında bulunan letaif-i küll gibi bazı manevi organları bulunan RUH ,insan bedenini içten- dıştan, baştan aşağı kaplar. Var edilişi ile birlikte İlahi güç ve cezbe merkezi olan Ruh, ilahi aşk yolunda kullanıldığında anlamlı olur. Aksi halde insana hiçbir faydası olmaz, Çünkü Ruh nereye yönlendirilirse oraya doğru akar. Yönlendirilen yer/şey her ne ise, insanın taptığı, putu konumundadır. İnsanın taptığı ,YARADAN’ı değilse ,böyle birisine nasihat da kar etmez.
  Yüce Allah (c.c.), Kuran-ı Kerim’de Hz. Âdem’i (a.s) yarattıktan sonra ona ruhundan üflediğini belirtmektedir (Secde suresi,9). O halde ruh, Yüce Allah’ın bize çok büyük bir emanetidir. Allah’tan insana verilmiştir. Kuran-ı Kerim’in ifadesiyle bu emanet yerlere, dağlara, göklere tevdi edilmiş, fakat onlar kabul etmemişlerdir. İnsanoğlu cahilliği ve zalimliği nedeni ile bu emaneti kabul etmiştir ( Ahzab suresi, 72).
  Ruhun yaratılış gerçeği, yine ruhun kendisinde gizlidir ve ama esas işlevi insanı Allah’a ulaştırmaktır. İnsan bu dünyada hiçbir surette Allah’ı göremez. Bunu büyük evliyalar, hususiyle İmam-ı Rabbani Hazretleri (k.s) Mektubat’ında defalarca kez beyan etmişlerdir. Müşahade, Allah’ın cemalini seyretme, ahirette gerçekleşecektir. Yalnız imanı geliştirme ile tahkiki seviyeye ulaştırma yolu ile bazı ilahi tecellilere insan ulaşabilir. Fakat bunlar hiç bir suretle Allah değildirler. Zat tecellisi sırasında görülenler de bu cümledendir.
  Ruh tüm gizliliği ile beraber Allah’a iman etmek için yaratılmışlardır. Temel vazifesi budur. İmana hizmet etmektir. Taklidi imanı tahkiki seviyeye yükseltmektir.

  Mecazi aşkın merkezidir Ruh!… Ruh’un karşı cinse yönelmesi ile meydana gelen mecazi aşk, Tasavvuf yolunda yürüyen, yürümeye çalışan için, İlahi Aşk’a dönüşmeye son derece müsait mübarek bir köprüdür. Bu mübarek köprüden karşıya geçebilenler Vuslata erdiler. Karşıya geçenler bir el lambasındaki ışık huzmesinin hareketi gibi nurları ile emir âlemine doğru bir yolculuğa çıkarlar. Lakin köprüden düşenler, yarı yolda kalanlar olabiliyor. Öyleyse düşmemek için köprüden,yarı yolda kalmamak için; Bu köprüden nasıl geçilir’i bilen kamil birinin eteğinden tutmak farz ve hem de bugün için farzdan da evvel farz…! Bu olmayınca öbürleri olmaz.

  Biz bu dünyaya, sırrı tamamen gizlenmiş olan imtihan için, evet sırf bu imtihan için gönderildik. Ve insan yaratıldı, ama başıboş bırakılmadı.

  İşte bu yöndeki İlahi Emirler ;

  “insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (kıyame suresi, 36)

  “biz göğü, yeri ve bu ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık.” (enbiya suresi, 16)

  “ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” ( zariyat suresi, 56 )

  “biz ona (insana) yolu gösterdik. ister şükreder, isterse nankörlük yapar.” (insan suresi, 3)
  “insanı biz yarattık nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. biz ona şah damarından daha yakınız. insanın sağında ve solunda iki melek oturmuş kayıt alırlar. her ne söz söylerse, mutlaka onun yanında hazır bir gözcü vardır.” (kaf suresi, 16-1

  “yoksa siz, bizim sizi abes / boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (müminun suresi, 115)

  İnsan akıllı ve sorumlu bir varlıktır. İnsanı en güzel bir biçimde mükemmel yaratan Allah, elbette onu başı boş bırakmamış ve bazı sorumluluklar yüklemiş, büyük bir emaneti bize tevdi etmiştir ki;
  İşte o emanet ise ruhtur. İşte bu emaneti,bu ruhu yüce alemlere yükseltmek en önemli ulvi bir görevdir.
  Bu da ancak haramlardan kaçınmakla ve Allah’ın emirlerini yerine getirmekle olur. Sonuçta emanet olanın, ibadet olduğu anlaşılır. Nitekim Hz. Ali (r.a) de emaneti ibadetler olarak tefsir etmiştir.
  Yüce Allah (c.c) : “Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki , Ruh Rabbimin emrindedir.Size bu konuda az bilgi verilmiştir. (İsra /85) buyurarak bu muazzam gizlilikte , akıllara durgunluk veren ,ancak erenlerin hissedip ,duyabileceği muazzam güzelliği saklamıştır.
  Gizlilikte güzellik yok mu?

  Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.

  15.10. 2017 Bedri DENGE

 7. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim!
  Şimdi Anladım…! Bu Akıl ; bu akıl var ya bu akıl ; Delirmeyince akıllanmayacak …!
  Tam bir teslimiyet içinde; Cezbeye ulaş; O Hak olan cezbe ki; Asrı Saadetten beri bazı müminlerin yaşadığı manevi hal, coşkuyla kendinden geçme, manevi lezzet; irade dışı olarak Allah’a (c.c.) doğru çekilişi hisset ve çılgına dön, bak o zaman nerdesin? Eğer hala yabanda isen Vuslatta değilsen,kavuşmamış isen ; SEN’de bir sıkıntı var..! İnsanlık ayarların bozulmuş. Başı taşa, taşı başa vur. ACİLEN bir İnsan-ı Kamil ara, bul ve kurtul…! Bak Allah (c.c) ne buyuruyor:
  Allah kimin gönlünü İslam’a açmışsa o,Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Allah’ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa,artık ona yol gösteren olmaz.” (Zümer Sûresi-ayet 22,23)
  “İnananlar ancak o kimselerdir ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer; ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını arttırır. Ve Rablerine güvenirler; namaz kılarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler.” (Enfal Sûresi-ayet 2,3)

  Geldim ise yine durmaz giderim,
  Hakka canla başla dua ederim,
  Bana incinmeyin dava ederim,
  Bir su ver içeyim göl sizin olsun,
  Ben kara giyeyim al sizin olsun.
  Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.
  05.10. 2017 Bedri DENGE

 8. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim!

  “Gülzar-ı Samini” Mübarek sohbetlerinden “Huzur’suz Namaz, Namaz Değildir” başlıklı sohbetin sayfalarca devam eden bölümün bir kısmında Mübarek Osman Bedrüddin Erzurumi (k.s Allah sırrını yüceltsin) Hazretleri :
  “Hatta dikkat ediniz, Ashab-ı Kehf ki büyük zevattır. Onları C.Hak Kur’an-ı Keriminde zikir buyurduğu vakit, “Sayıları üç’dür, dördüncüleri köpekleridir” diyecekler; “Beş’dir, altıncıları köpekleridir” diyecekler. İkisi de ğaybı taşlamaktır. “Yedidir, sekizincileri kelbleridir” diyecekler. Söyle ki: Rabbim onların sayısını daha iyi bilendir. Onları insanların birazından başkası bilemez. (Kehf:18/22) buyuruyor. Sıra Ümmet-i Muhammede’e gelince, bunlarla beraber olanın kelb değil, bizzat C.Hakk’ın kendisi olduğunu şu ayet-i Kerimede beyan buyuruyor: “Görür gibi bilmedin mi ki; göklerde ne var, yerde ne varsa Allah şüphesiz hepsini bilir. Herhangi bir üç’den bir fısıltı vaki olmaya görsün, muhakkak ki O, bunların dördüncüsüdür. Bir beş’den vukua gelmeye görsün, ille O bunların altıncısıdır. Bundan daha az, daha çok vaki olmaya görsün, ille O nerede olsalar, bunların yanındadır. Sonra bütün yaptıklarını Kıyamet gününde kendilerine haber verecektir O. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.(Mücadele:58/7) Bu ne şeref-i azim, bu ne büyüklük? Biz nasıl bu teşrif-i ilahi’nin kadr-ü kıymetini bilmeyelim de Refik-i A’la’mızı terk edip, başkasıyla meşgul olalım?
  Diye Buyuruyor. Osman Bedrüddin Erzurumi (k.s) Hazretleri.

  Eee ,şimdi gelelim bize. ”Onları insanların birazından başkası bilemez.” O biraz olanlar kim?
  İşte bu …!!! Biz neresindeyiz bu işin,Ne anladık? Akıl ile de olmuyor; Çık işin içinden ,Haydi …!!!!
  Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.
  02.10. 2017 Bedri DENGE

 9. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim !
  O Huzur Ki !..
  Abidler, zahidler, müridler ve salikler ibadet ve taat gibi güzel amellerine güvenir, itimat ederler. Onların bu güven ve itimadı Hakikat Erlerince “nefsi görmekten; benim fiilim, benim amelim” demelerinden ileri gelirse bu güven ve itimat makbul sayılmaz.
  Amellere güvenenler daima ayıplanır.
  Hakk Teâlâ’nın zatında fani olan Büyük Arifler, Cenab-ı Hakk’ın, farklı isim ve sıfatlarının mazharı olduklarından, kendilerinde ortaya çıkan her hali, her tasarrufu Hakk’dan bilirler; O nedenle de havf ve recaları samimi olarak müsavidir. Ve yine o nedenle tevhid sırrına erenlerin (Arifler) Allah’a itimatları çok ayrı, çok farklı, çok özeldir.
  Allah’tan başka şeylere güvenmek gafillerin vasfıdır.
  Mürşid’in maksadı, Mürid’ini bu çok ayrı, çok farklı, çok özele davet ederek İlimde Huzur nisbetinden mahrum olmalarını önlemektir.
  Hakk’a ermenin normal sebebi olan olan güzel ameller ve bu amellerin kazandıracağı haller elbette değerlidir, makbuldür. Lakin ibadet ve taat etmenin âlemlerden zengin olan Cenab-ı Hakk’ın lütufları karşısında değeri yoktur. Bu nedenle abid ve zahid olanların kurtuluşları, Cenab-ı Hakk’ın lütfu ve inayetiyle mümkün olacağı görüşler Allah dostlarınca birçok kaynak eserlerde derç edilmiştir.
  İki Cihan Efendisi , Efendimiz’in (s.a.s) ; “Sana hakkıyla ibadet edemedik ey Mabud!” buyruğu ,Ümmetine anlamlı bir ders ,ibretli mübarek sözü ; Her an hafızalarımızda diri tutmamaız gereken bu mübarek emri; bu Mübarek emrin gereği !….. İşte o Mübarek emrin gereği HUZUR!..
  O Huzur ki: Şeyhimiz Seyyid Muhammed Mazhar Ettasi Hazretlerinin (k.s) ilahi sohbetlerinden de anlaşılacağı üzere : “İbadetler cesetse, huzur onun ruhudur, ruhsuz ceset ise ölüdür, her kemal huzurda gizlidir. Beş dakika huzuruna mukayyed olan, insanı kamildir. Huzur Allah’ı hazır bilmektir. “ buyurdukları gibidir Huzur. İşte Müjde!…
  Su dağıtan suyu en son içer.
  Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.
  01.10. 2017 Bedri DENGE

 10. Bedri DENGE der ki:

  Bismillahirrahmanirrahim !
  Allah seni çağırıyor,Sen de Allah’ı Çağır !!!
  Allah heran, seni kendine çağırıyor. Yaratıp, var edip, verip ve sonra bana gelin diyor. Var etmesindeki hikmetlerle ilgili; insanlık var oluşundan bugüne ve halen devam eden bir Tefekkür içinde milyarlarca sayfa kitaplar yazılmış ve yazılmakta. Hepsi ayrı ve kutsal bir nimet! Sanki en kıymetlisi de Tefekkür nimeti! Aklın ve gönlün birleştiği; Allah’ın tüm hücrelerde sezildiği ayrı, farklı büyük bir nimet. Bu büyük nimeti müşrik ve mümin her insan, sürekli kullanmakta. Bu büyük nimeti İNSAN kullanır, Nur hâsıl olur; İnsan kullanır Nar hâsıl olur. Kullanan ve kullanış amacı bu sonucu belirler. Verdiklerine ve hikmetlerine bakıldığında; Bizzat Kendisi “…ve Eğer Allah’ın nîmetini sayacak olsanız sayıp bitiremezsiniz…” (İbrahim Suresi 34. Ayet.) buyuruyor. Verdiklerinin hepsi de ayrı ayrı ve son derece değerli, kıymetli. Hepsi bir tarafa hele Hadis-i kudside; (Nefsini, düşmanın bil! Çünkü o, bana düşmandır) buyurarak, dostta ve düşmanda bizi de kendisiyle ortak ettiği Nefis !!! Nefis, iki tarafı keskin bıçak gibi. Dinimiz, nefsin helâk edilmesini, yok edilmesini değil, terbiye edilmesini, ondan istifâde edilmesini emretmektedir. O Nefis ki; Nice Yusuf’lar ona uymayarak Hazret oldular, mübarek oldular, Allah’ın sevdiği oldular. Ve yine niceleri o nefse uydular, sonra sıdk ile pişman olup tövbe ettiler, af dilediler ve sonra Âdem oldular, Hazret oldular, mübrek oldular, “Rabbimiz buyurduki: Bana dua edin size cevap vereyim.” (Mü’min suresi 60. Ayet) ve yine “Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.”(Furkan suresi 77.Ayet) hükmü gereği; Allah’ın sevdiği oldular. Peki, biz ne yapıyoruz? Biz bu işin neresindeyiz? Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmeyelim mi? Tek çare seni KENDİNE çağıranı; Sen de KENDİNE çağır. O çağırdığın yabanda sanma. Sen, Sende olanı, yine kendine çağır. Sanma ki cevap vermez. Duymuyormusun? Âlem çınlıyor. Âlemdeki bu sessiz Daveti Duymuyormusun?
  LEBBEYK,LEBBEYK,LEBBEYK!!!.
  Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.
  18.09.2017 Bedri DENGE

 11. Bedri DENGE der ki:

  Zikir ve tesbih
  İçeriği bakımından birbirinin parelelinde eş anlamlı iki kelime zikir ve tesbih. Her ikisinde de yapılan ulvi bir görev. Tefekkür!
  O Tefekkür ki;
  “Bir saat tefekkür; kırk gece nâfile ibâdetten üstündür “ Ebu’d-Derdâ -radıyallâhu anh- dan) buyurur: Hadis-i Şerif

  “Bu cihân, âkiller (akıl sâhipleri) için seyr-i bedâyî (ilâhî sanatı ibretle temâşâ ve tefekkür); ahmaklar için ise yemek ile şehvettir!” Rûhî derinliğe ulaşmış bir mütefekkir

  “İnsanlar Allah Teâlâ’nın azameti hakkında tefekkür etseler, O’na isyân edemez, günah işleyemezlerdi.” (İbn-i Kesîr, I, 448, Âl-i İmrân 3/190 tefsirinde)

  Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz.” (el-Haşr, 21)

  “Onlar Kur’ân’ı tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var?” (Muhammed, 24)

  “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her an) Allâh’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve:
  Rabbimiz! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen’i tesbîh ederiz; bizi cehennem azâbından koru!(derler).» (Âl-i İmrân, 190-191)” (İbn-i Hibbân, II, 386; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, IV, 157)
  İşte tüm bunlar var olduğu, (bunları çoğaltmak mümkün) , İlahi emir olduğu için Tefekkür Farzdan evvel farz. Tesbih taneleri, eğer böyle bir ulvi işde kullanılmıyorsa ne kıymeti var. Eğer sen, bu tesbih taneleri kadar olamıyorsan senin ne kıymetin var. Tesbih tanelerinin her biri böyle ulvi bir göreve araç olmaktan nasıl mutlu! Huzurda olduğunun farkında iken, Hazır olan elinde, her tesbih tanesinin dil ile söylenip, gönül ile desteklenen “La İlahe İllallah’ Tevhid zikrinde duyduğu hazzı hisseder ve her tesbih tanesinin “ ne olur bir defa daha, bir defa daha” yakarışını sezersen ne mutlu sana; yok eğer, hazırsız ve huzursuz dil ile söyleyip, gönül ile desteklenmeyen “La İlahe İllallah’ Tevhid zikrinde haz yerine geçmeyen, haz vermeyen, tad vermeyen, tad alamayan, geriye doğru giden her tesbih tanesini ”iyi ki parmaklarının arasından kurtuldum” diye sevindirirsen veyl olsun sana. İşte bu “sana “ kim biliyormusun. Bu benim işte! Yazıklar olsun bana. Bilemiyorum kıymetini, Affet ne olur? Allah her şeyin en iyisini bilir. 11.08.2017 B.Denge

 12. Mazhar ergüven der ki:

  Eshabı Kehfi.r.a. ve Kıtmir. . . . . . . Kıtmir taharetsiz ve necis olduğu halde Cenâb-ı Hakk onu da uyuttu…. Fehfem…

  • Bedri DENGE der ki:

   Kıtmir…Ashab-ı Kehf..Yedi Uyuyanlar
   O bir köpek idi.
   Amma öyle bir köpek idiki cennet ehli oldu.
   Yani milyarlarca insanın hayalini kurduğu cennete kabul edildi.
   Allah’ın bu büyük lütfuna ise bir tek ameli ile mazhar oldu işin sırrı,püf noktası, başı sonu her şey işte bu ameldedir.
   O’nun yaptığı tek şey iyilerle beraber olmak iyilere uymaktan başka bir şey değildi.
   Nuh (a.s) ın oğlu bir peygamberin oğlu olmasına rağmen cehennem ehli oldu çünkü O iyilerden olan babasının yolunu inkar edip kötülere uydu.
   Hasılı kelam iyilerin köpeği dahi cennet ehli oluyorsa yapacak tek şey var iyileri bulup ellerine eteklerine yapışıp rıza-i İlahi’ye vasıl olmak,sevgilinin sevgisini kazanmaktır.
   Yüce rabbim bir köpeğe nasibettiğini eşref-i mahluk olarak yarattığı kulundan esirgemez biz iyilere; münkir olmadığımız müddetçe.
   Bu dünyada çoktur veli cümlesine dedik beli..

   Hz Yunus Emre (k.s.)

 13. Mazhar ergüven der ki:

  Onu sevmek…

  • Bedri DENGE der ki:

   Bismillahirrahmanirrahim !
   O’nu Sevmek!
   Sevmek;
   BİR’ ine gönül vermek; BİR’ ine bağlanmak!
   O BİR sensin. Başka yerde arama. Yabanda arayan, yabanda kalır! Buyurdu Büyüklerimiz. Sensin O ; Şah damarımdan daha da yakın!!! Bu öyle bir yakınlık ki, bu yakınlığa layık olmak öyle bir yürek işi ki; Bunlar söze yazıya gelmiyor. Ne desek milyonlarca eksiği var. Olda gör. Olmak için bu yolda çile lazım, uykusuz geceler, ağlayan gözler, sızlayan burunlar lazım!
   Var mı bunlar, bunlara bakmak lazım.
   Yine buyurmadı mı Büyüklerimiz; Neyi seversen sev, önce sevmeyi öğren; Öğrendin mi sevmeyi, nereye baksan O’nu görürsün, O ki seni O’NA götürür.
   SANA YARABİİİİ demeyi bize nasip edip gözyaşı dökmeyi el açıp yalvarmayı nasip ettin. Bu ne BÜYÜK NİMET! Hamd Sana, Şükür Sana.
   Sana layık kul olmayı nasip et ALLAH’ım !
   Bazen su olmak lazım sessiz sakin…!!! Bazen sel olmak lazım öfkeli ve hırçın…!!!
   Bazen mum alevi olmak lazım; sabırla tükenmeyi bekleyen, bazense volkan olmak lazım; önüne gelen her şeyi hızla tüketen…!!!
   Kimine SU olacaksın, kimine SEL…!!! Kimine MUM olacaksın, kimine VOLKAN…!!! Ama kimseye asla ve asla KUL olmayacaksın…!!!
   Şüphesiz Allah her şeyin en iyisini bilir!.
   02.10. 2017 Bedri DENGE

 14. Mazhar ergüven der ki:

  Farkı farketmek farktır. Fark ettireni fark etmek elzemdir.

 15. Bedri DENGE der ki:

  Kelime-i Tevhid
  Zikr-i Hafi : La İlahe İllallah ! GİZLİ HAYKIRIŞ !
  O öyle bir Haykırış ki; Zikre başlamadan önce; Fikren,aklen ve ruhen hazır olup; zikre davet ettiğin ,buyurun dediğin;Peygamber Efendimiz,tüm Enbiya,Evliya,Müminin ve Mümünatın ,ashab-ı güzin ve al-i ezvaci tahirat Hazretlerinin Ruhaniyetleri ile; Mürşidine,Efendin MAZHAR Efendiye teslimiyet içinde , dayayayabilirsen dizine de dizine dayayıp,rabıtayı tam kurup,büyük bir tefekkür içinde ;Kelime-i Tevhid zikrine “La” “İlahe” “İllallah” ; “La” ve “İlahe” de akıl ile başlayıp “İllallah” da akıldan çıktığında ; bu büyük sessiz haykırışa tüm Melekler; küçüğü,büyüğü ; bu muzzam haykırışa, bu arşı titreten haykırışa Cismaniyetleriyle koşar; Zikre başlamadan önce, zikre davet ettiklerin Ulu Zatlar /Hazretler ruhaniyetleri ile hazır ve HUZUR içinde zikre iştirak eder,zikre katılır!!!…Seyret O anı ! Seyret,hisset ne olur,hisset! Bırak aklı,bırak.O şimdi sana lazım değil.İşte O an ,O an var ya O an;Huzur içinde Melekler ağlar,yer ağlar,gök ağlar,ruhlar ağlar; sen varsan eğer ,sende ağlarsın! Şimdi kalır mı bela,kalır mı musibet, kalır mı sıkıntı,kalır mı akıl!… O an ; Belalar,musibetler bal,dünya hayal!! Yer ,gök,melek ve ruhlar ağlarken bu gözyaşları ; “AMA BU GÖZYAŞLARI” Cehennemde ateş bırakır mı? Öyle bir zikr edesin edesin ki ,işte böyle ola! ALLAH’ım bu benim SANA haykırışım.Paylaşmak istedim,paylaşamadan edemedim. Ben böyle ZANNEDİYORUM . ALLAH en iyisini bilir. B.Denge

 16. Şükrü BAĞCI der ki:

  Elhamdülillah. Efendimin orijinal sesinden sohbetini dinlemek nasip oldu. Şükürler olsun. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin.

 17. ŞAHİN SEVİM der ki:

  Bilgi çagındaki bu hizmetiniz takdire şayandır. Gerekçem ise, Musa Kâzım Efendi Hazretleri bir keresinde her önünüze gelene ders veriyorsunuz diye serzenişte bulunan bir zata cevaben:
  -Canım bir evde yangın çıkmış siz o eve girmişsiniz evde ne var ne yok dışarı mı atarsınız, yoksa şu gerekli şu gereksiz der eşyamı seçersiniz diyerek o serzenişte bulunan zata mükemmel bir cevap vermiştir. Sizler de bu gün, yangını bırakın evi, dünyayı sardığı bir anda bu sitedeki yayınladığınız Efendimin Allah şefaatına nail etsin ders kağıdı sureti ile aynı görevi yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Sakın okuyanlar ve siz de yanlış anlamayın. Size efendi veya ders veren zat payesi vermek aklımdan bile geçmez böyle anlaşılmasın. Bu çagın sunduğu imkanlarla nasibi olanları sunulan ders kağıdı ile insanları huzura davet ediyor. İnşallah bu düşüncem yanlış anlaşılmaz. Haddini aşan bir kelimem ve cümlem olmamıştır inşallah. Olduysa şimdiden özür dilerim saygılarımla. Şahin Sevim

 18. MEHMET der ki:

  Ya ben ders almak istiyorum.bana yardımcı olur musunuz?

 19. Merve Arıkan der ki:

  Zikr-i Hak’la meşgul ol,nur’u Huzur ile dol,
  Sen Hak ile daim ol, ver var’ını yağma’ye.

  Yok ol da sonra var’ol, kendin unut, Ani bul,
  Esrar-ı Hakk’la sen dol, sal katreni Derya’ye.

  Bir’dir Huda bilirsin, Kalb’i de bir yaratmış,
  Kalbinde O Bir kalsın, yol verme sen ma’da’ya.

  GÜLZAR-I SAMİNİ’den bir KATRE!

 20. mustafa naci ergüven der ki:

  selamünaleykum

 21. emre der ki:

  efendiler sizden ricam şuan hayatta olan halifesi varsa benle paylaşmanızdır selam ve duva ile

 22. kasım der ki:

  Selam olsun O zatlara. Nen Diyarbakırda yaşıyarum bu gece bu zatı rüyamda gördüm ondan tevbe aldım

 23. şükrü bağcı der ki:

  Bu değerli hizmetten dolayı muvaffakiyetler diliyorum.İnşallah ümmeti MUHAMMED’e faydalı olur.Böylece yanlış yorumlardan ve anlamalardan kurtulunmuş olunur.CENABI HAK yâr ve yardımcımız olsun.Amin.

 24. İsmail Hakkı Pakdil der ki:

  Allah emeğinizin karşılığını kat kat versin.Ben Efendi hz.lerinin huzurunda 10 yıl kaldım.Öyle bir zata ihvan olduğum için Allahıma ne kadar şükretsem azdır.1976 yılından bu yana 38 yıldır elhamdülillah sohbeti şeriflerini devam ettiriyoruz.Ömrümüzün sonuna kadar da devam ettirmeye kendisinin inayetiyle devam etmeye inşallah çalışacağız.Çok şükür manevi yardımlarını elan yakinen görüyoruz.ALLAH,ONUN GÖSTERDİĞİ KUTLU YOLDA,ONUN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE YÜRÜMEYİ CÜMLEMİZE NASİP ETSİN.

 25. Şahin Sevim der ki:

  Yeni olmasına binaen kardeşliğinden fazlasıyla memnun olduğum kardeşime bu hizmetinden ötürü şükranlarımı sunuyor Allah yâr ve yardımcınız olsun diyorum.

 26. BERFU KARADENİZLİ der ki:

  Paylaşanlardan Allah Razı Olsun… Görünce çok sevindim, çok memnun kaldım. Elleriniz dert görmesin, yürekleriniz efendilerimizin imanları gibi imanla dolsun, taşsın inşaAllah.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*